Sociaal zekerheidsrecht


Dit rechtsterrein streeft naar financiële bestaanszekerheid voor mensen in onzekere omstandigheden. Het beoogt, met andere woorden, het inkomen van mensen te beschermen. Het sociaal zekerheidsrecht is erop gericht inkomenszekerheid te bieden in situaties waarin mensen niet in staat zijn of er niet in slagen door deelname aan het betaalde arbeidsproces zelfstandig een inkomen te verwerven en in situaties waarin het inkomen tekortschiet om bepaalde uitgaven te bekostigen. Daarnaast is het rechtsterrein erop gericht te voorkomen dat mensen hun plaats in het arbeidsproces en daarmee de mogelijkheid om zelfstandig een inkomen te verwerven, verliezen. Ook heeft het ten doel degenen die buiten het betaalde arbeidsproces staan, daarin (weer) een plaats te geven (reïntegratie).

De situaties waarop gedoeld wordt, zijn bijvoorbeeld de volgende: ziekte en arbeids-
ongeschiktheid, werkloosheid, geboorte, ouderdom en overlijden. In die situaties kunt u te maken krijgen met wetten als de ZW en WAO/WIA/Wajong (arbeidsongeschiktheidswetten), WW, Akw (kinderbijslagwet), AOW (ouderdomswet), Anw (nabestaandenwet) en WWB (de bijstandswet).

Advocaten worden veelal ingeschakeld bij geschillen tussen particulieren en uitkerings-instanties als gemeenten, UWV en SVB omtrent toekenning van de uitkering, opschorting of beëindiging ervan, terug- en invordering en inning van uitkering (zoals bij beweerdelijk niet nakomen van de informatieplicht, vermoedens van ‘zwartwerken’ of ongeoorloofd samenwonen/gezamenlijke huishouding voeren).