Personen- en familierecht


Binnen dit rechtsgebied is een groot aantal deelgebieden te onderscheiden, waaronder echtscheiding, boedelscheiding, alimentatie, gezag over minderjarigen, omgang tussen minderjarigen en bepaalde anderen (met name de niet-verzorgende ouder) en informatie en consultatie over minderjarigen. Met deze onderwerpen kunt u vooral te maken krijgen in geval van beëindiging van huwelijkse relaties, van geregistreerde partnerschappen en van samenwoningsrelaties.

Daarnaast vormen zaken als afstamming (zoals ontkenning of vaststelling vaderschap) en adoptie belangrijke onderdelen van het personen- en familierecht. Daartoe behoren ook, als onderdeel van ‘gezag over minderjarige kinderen’ de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen. Het waarborgen van hun belangen vormt een kernwaarde binnen dit rechtsgebied!

Ook kan in dit verband worden gewezen op curatele, bewind en mentorschap. Dat zijn beschermingsmaatregelen ten aanzien van meerderjarigen.

Tot slot het psychiatrisch patiëntenrecht; dat regelt de interne en externe positie van mensen die op basis van een zogeheten inbewaringstelling of rechterlijke machtiging gedwongen zijn en worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De interne positie betreft hun behandeling en bejegening in de instelling: dwangbehandeling, toepassing van middelen en maatregelen en klachtrecht bijvoorbeeld. De externe positie betreft hun opneming en verder verblijf: zaken als opnemingscriteria, machtigingen, verlof en ontslag. Daarnaast voorziet de wet in bepaalde gevallen in recht op schadevergoeding.