Bestuursrecht


Administratief recht (bestuursrecht) is het recht dat de overheid die zich actief bemoeit met de samenleving het daarvoor nodige, juridische instrumentarium biedt; en tegelijkertijd het recht dat de leden van de samenleving (burgers en rechtspersonen) invloed op en bescherming tegen diezelfde, zich met hen en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven. Het bestuursrecht is te onderscheiden in een algemeen en een bijzonder deel.

Het algemeen deel is te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze wet regelt algemene vraagstukken als de verschillende vormen van bestuursoptreden, besluitvormingsprocedures (bijvoorbeeld bij vergunningverlening), rechtsbescherming van de burger (zoals door middel van bezwaar, beroep en hoger beroep), algemene vereisten waaraan het bestuur bij al zijn handelen gebonden is, bestuursrechtelijke sancties (als bestuursdwang, dwangsom en boetes), schadevergoeding van de burger en dergelijke.

Een wijze waarop het bijzonder deel van het bestuursrecht kan worden ingedeeld, is de volgende: recht betreffende openbare orde en veiligheid, ruimtelijk, economisch, sociaal, cultureel, medisch en fiscaal bestuursrecht. Wetten die zo bezien onder het bestuursrecht zijn te scharen, beter gezegd: onder het bestuursprocesrecht, zijn bijvoorbeeld de Vreemdelingenwet, de sociale wetten (WWB, WW en dergelijke), Wet ruimtelijke ordening en het ambtenarenrecht.

Het bestuursprocesrecht heeft betrekking op de toegang tot de bestuursrechtelijke rechtsbescherming, de behandeling van bij bestuursorganen en bestuursrechters aanhangig gemaakte geschillen, de beslissing van deze geschillen en de daarvoor gegeven regels (uitspraken en uitspraakbevoegdheden). Het strekt tot handhaving van het bestuursrecht en tot rechtsbescherming van burgers.

Het bestuurs(proces)recht werkt door in veel rechtsgebieden en is ingewikkeld van aard en opzet; goede rechtsbijstand is onontbeerlijk als u ermee in aanraking komt!