Arbeidsrecht


Kort gezegd, regelt het arbeidsrecht de verhouding tussen werkgever en werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, tijdens het dienstverband en bij de beëindiging daarvan.

Bij indiensttreding spelen arbeidsvoorwaarden als arbeidsduur, functie-inhoud, loon, proeftijd en vakantie een rol. Ook moet mogelijk worden onderhandeld over het al dan niet in de overeenkomst opnemen van een concurrentie- en geheimhoudingsbeding.

Tijdens het dienstverband kunnen werkgever en werknemer problemen krijgen over bijvoorbeeld de wijziging van arbeidsvoorwaarden, de gezagsuitoefening door de werkgever, het functioneren van de werknemer, de betaling van het loon, het soort werk dat verricht moet worden en recht op vakantie. Problemen kunnen leiden tot schorsing van de werknemer of tot opschorting van loonbetaling door de werkgever. Ook kunt u tijdens dienstverband te maken krijgen met overgang van onderneming of (beweerdelijke) aansprakelijkheid voor schade – aan de zijde van de werknemer óf aan de zijde van de werkgever. Voorts is een niet te vergeten mogelijk geschilpunt tijdens dienstverband tussen werkgever het werknemer ziekte of arbeidsongeschiktheid van laatstgenoemde. De werkgever kan de afwezigheid van de werknemer ten gevolge daarvan onterecht achten of niet aanvaarden, met alle mogelijke negatieve gevolgen voor de werknemer van dien. Als de werkgever de ziekte/arbeidsongeschiktheid wél accepteert, liggen geschillen met de werkgever of met de arbodienst op de loer betreffende reïntegratie van de werknemer.

Problemen kunnen beëindiging van de arbeidsrelatie tot gevolg hebben; op vrijwillige basis (wederzijds goedvinden), door opzegging of onvrijwillig, zoals door ontslag op staande voet of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de sector kanton van de Rechtbank. Mogelijk heeft de werknemer daarbij recht op een vergoeding van de werkgever, zoals de zogenoemde ‘gouden handdruk’. In geval van beëindiging van de arbeidsrelatie krijgt de werknemer bovendien te maken met het sociaal zekerheidsrecht. De werknemer kan namelijk aangewezen raken op een uitkering op grond van de WW (Werkloosheidswet), ZW (Ziektewet) of WWB (bijstandswet).

U merkt het; de verhouding tussen werkgever en werknemer is erg juridisch van aard. Een veelheid aan juridische vragen, op- en aanmerkingen en problemen kan zich daarbij voordoen. Rechtsbijstand kan dan van groot belang voor u zijn!