Kosten en tarieven


Nederland kent een stelsel van deels door de Staat gefinancierde rechtshulp om de toegang tot rechtsbijstand voor bepaalde min- en/of onvermogenden te waarborgen. Het stelstel houdt in dat u als particuliere cliënt, via de advocaat, een beroep kunt doen op gesubsidieerde rechtshulp als uw zaak daarvoor inhoudelijk in aanmerking komt en uw inkomen en vermogen in het peiljaar (telkens het huidige jaar minus 2) beneden in wet- en regelgeving vastgestelde grenzen liggen.

De advocaat verzorgt de aanvraag om gesubsidieerde rechtsbijstand voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand. De aanvraagprocedure verloopt digitaal. De Raad beslist vervolgens op de aanvraag, waarbij wordt getoetst aan bepaalde inhoudelijke en financiële normen. Wordt de aanvraag toegewezen, dan legt de Raad u een eigen bijdrage ter betaling aan de advocaat op, maar worden de overige kosten van rechtsbijstand door de Staat rechtstreeks aan de advocaat vergoed. Wordt de aanvraag afgewezen, dan kunt u daartegen in bezwaar (bijvoorbeeld op inhoudelijke gronden) of u kunt bij de Raad een verzoek indienen tot peiljaarverlegging. Dat betekent, dat u de Raad verzoekt het inkomen en vermogen niet te beoordelen naar het peiljaar, maar naar het huidige jaar. Dat heeft zin als u verwacht dat het huidige inkomen ten minste 15% lager zal uitvallen dan in het peiljaar.

Komt u ook na eventueel bezwaar of verzoek peiljaarverlegging niet in aanmerking voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand, dan komen de kosten van rechtsbijstand voor uw eigen rekening. Ter vaststelling van die kosten onderscheiden wij drie verschillende uurtarieven, waarbij het afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen welk uurtarief voor u geldt:

-          Als uw verzamelinkomen 2019 is gelegen tussen €28.601,- (alleenstaande) of €40.401,- (gehuwd, samenwonend of eenoudergezin) en €44.445,- dan is het uurtarief  €160,- te vermeerderen met 7,5% kantoorkosten en 21% BTW;

-          Als uw verzamelinkomen 2019 is gelegen tussen €44.446,- en €68.500,- dan is het uurtarief €175,- te vermeerderen met 7,5% kantoorkosten en 21% BTW;

-          Als uw verzamelinkomen 2019 hoger is dan €68.500,- dan is het uurtarief €195,- te vermeerderen met 7,5% kantoorkosten en 21% BTW.

Van belang is derhalve de hoogte van het verzamelinkomen in het peiljaar 2018 als volgens opgaaf Belastingdienst. Het verzamelinkomen is het belastbaar inkomen in de drie belastingboxen waarover u, eventueel met partner, inkomstenbelasting betaalt na vermindering met mogelijke aftrekposten. De term “verzamelinkomen” komt overeen met de term “toetsingsinkomen” die de Belastingdienst hanteert bij bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag.

Wij wijzen u erop dat, als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken, u daarvoor terecht kunt bij uw gemeente. De bijdrage die u dan kunt aanvragen, heet bijzondere bijstand. Zij is bedoeld voor kosten die buiten het normale dagelijkse budget vallen en die onvermijdelijk of noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door scholing, werk of sociale omstandigheden (zoals voornoemde eigen bijdrage). Ook mensen die geen uitkering hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding.

Aanvullende informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand, inclusief inkomens- en vermogensgrenzen, kunt u verkrijgen via de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Uw gemeente kan u, onder meer via de gemeentelijke pagina op het internet, van meer informatie over bijzondere bijstand voorzien.